Olet täällä

Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittely

Tunnus: TOO1LZ001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi ja/tai englanti
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyyksiä eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • osaa hyödyntää kattavasti ja laaja-alaisesti henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä niin opiskelussa kuin työelämässäkin käytettäviä sovellusohjelmia (MS Office -ohjelmistot)
  • tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmän
  • osaa monipuolisesti käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia
  • saa perustiedot asiakirjastandardista, HAAGA-HELIAn IT-ympäristöstä, tietokoneen toimintaperiaatteista ja tietoturvasta
  • osaa projektimaisen työskentelytavan ja osaa käyttää Office 365 -ympäristöön luotua projektisivustoa.

Sisältö

  • Käyttöjärjestelmä, laitteisto, tietoturva
  • Tekstinkäsittelyn perusteet ja asiakirjastandardi
  • Esitysgrafiikkaohjelmn perusteet
  • Taulukkolaskentaohjelman perusteet
  • Projektihallinta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, itsenäisestä työskentelystä sekä virtuaaliopinnoista verkko-oppimisympäristössä.

Lähiopetus ja kirjalliset kokeet 64 h
Itsenäinen työskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Muiden osioiden paitsi projektihallinnan AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valitulle kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä. Projektihallinta täytyy aina suorittaa erikseen lähiopetuksessa..

Vastuuopettaja(t)

Tommi Turunen, Pasila

Oppimateriaalit

Harjoitus- ja ohjeaineisto
Ornanet -  tietojenkäsittelyn sähköinen opintomateriaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva ohjelmien toiminnasta puuttuu. Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.
Taidot Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelmien perustoimintoja. Opiskelija ymmärtää projektimaisen työskentelyn pääperiaatteet, mutta osaa vain välttävästi soveltaa tietoaan projektin suunnittelussa. Opiskelija osaa ohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja. Opiskelija osaa suunnitella projektin hyvin.
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja monipuolisesti ja sujuvasti sekä soveltaa niitä käytännön tehtävissä.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata johdonmukaisesti ja laadukkaasti yrityksen liiketoimintaprosesseja. Opiskelija hallitsee projektimaisen työskentelyn ja osaa kiitettävästi hyödyntää osaamistaan sen suunnittelussa, toteutuksessa ja päättämisessä.
Pätevyys Ohjelmien toimintojen soveltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
Opiskelija tuntee tarvittavat mallit ja ohjeet.
Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija osaa soveltaa malleja ja ohjeita.
Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija soveltaa malleja ja ohjeita itsenäisesti ja sujuvasti omaan työhönsä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 58 % (ilman oheisaineistoa)
Projektin läpivienti 10 %
Itseopiskelu ja etätehtävät 18 %
Tuntiosallistuminen 14 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown