Olet täällä

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Tunnus: THE7YJ001
Laajuus: 30 op
Ajoitus: 1. ja 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: YJO2017
Opintojakson taso: Opinnäytetyö, ylempi AMK
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso Soveltava tutkimus ja kehittäminen integroidaan tiiviiksi osaksi opinnäytetyöprosessia. Opintojakso Tulevaisuuspaja luo pohjaa kehittämistyölle.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ajankohtaisia kehittämisen kohteita
 • rajata, suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeen
 • soveltaa tutkimustietoa ja kehittämismenetelmiä kehitystyössä.

Arviointi tapahtuu Haaga-Helian ylemmän amk-tutkinnon arviointitaulukon mukaisesti asteikolla 1–5.

Sisältö

Opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita.

 • Kehittämishankkeen suunnittelun käynnistäminen heti opintojen alkaessa
 • Työsuunnitelma, jonka ohjaaja hyväksyy
 • Tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmään perehtyminen
 • Aineiston kerääminen ja analyysi
 • Kehittämishankkeen toteutus
 • Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen
 • Hankkeen arviointi
 • Työn esittely ja julkaiseminen

Ohjaus- ja oppimistavat

 • Jokaiselle opiskelijalle nimetään kaksi ohjaajaa, joista toinen on varsinainen ohjaaja.
 • Opiskelija käy ohjaajan kanssa henkilökohtaisia ohjauskeskusteluita.
 • Kehittämishankkeen suunnittelua ja etenemistä tuetaan ryhmäkeskusteluin.
 • Hankkeen toimeksiantaja osallistetaan prosessiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Opiskelija perehtyy kehittämiskohteen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon.

Vastuuopettajat

Merja Drake, Kaarina Järventaus, Miisa Jääskeläinen, Raisa Koivusalo, Reetta Nousiainen, Mirka Sunimento

Countdown