Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Tunnus: THE7LZ001(A): osat THELZ003T1 Opinnäytetyön toteutus1 (7,5 op) ja THELZ003T2 Opinnäytetyön toteutus 2 (7,5 op)
Laajuus: 7,5op + 7,5 op = 15 op (405 h)
Ajoitus: 5. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: opinnäytetyö
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Muut myyntityön opinnot tulee olla pääosin suoritettuina. Lisäksi opiskelijan on suoritettava Tutkimus- ja kehittämistyöpaja (MET2LZ002) -opintojakso ennen opinnäytetyön aloittamista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on osoittanut opinnäytetyöllään kypsyytensä itsenäiseen työskentelyyn ja omakohtaiseen ongelmanratkaisuun.
  • on harjaantunut hankkimaan tietoa ja soveltamaan sitä myyntityöhön liittyvien ammatillisten ongelmien ratkaisemiseksi.
  • osaa raportoida työprosenssinsa ja sen tulokset.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti toteuttama työelämälähtöinen tutkimus tai selvitys. Työn voi aloittaa Opinnäytetyö toteutuksilla 1 ja 2, kun opiskelija on saanut suoritettua Tutkimus- ja kehittämistyöpajan esiteltyään siellä oman aihesuunnitelmansa.

Itsenäistä työskentelyä tuetaan seminaareilla (Opinnäytetyö toteutus 1 ja 2), joissa opinnäytetyöntekijät esittelevät oman opinnäytetyönsä etenemistä, kommentoivat muiden töitä sekä saavat opastusta työn tehokkaaseen läpivientiin. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija kirjoittaa työstään kypsyysnäytteen.

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyön toimeksiantajana on yleensä yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos. Opinnäytetyöprojektista laaditaan toimeksiantajan kanssa kirjallinen toimeksiantosopimus. Lisätietoja on MyNetissä > Opiskelu > Opinnäytetyö amk.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Seminaari- ja itsenäinen työskentely..

Arviointiperusteet

Ohjaaja ja tarkastaja arvioivat hyväksytyn opinnäytetyön asteikolla 1 - 5.

Countdown