Olet täällä

Ruotsin kielen perusteita

Ruotsin kielen perusteita

Tunnus:  SWE8LZ003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli:  ruotsi
Opintojakson taso: perusopinto
Opintojakson tyyppi:  pakollinen*)

*) Uusille opiskelijoille järjestetään tasotesti (SWE1LH001), jonka perusteella voi saada vapautuksen opintojaksosta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksosta saa vapautuksen tasotestin perusteella.

Oppimistavoitteet

Opiskelijan ruotsin kielen taitoa parannetaan seuraavilla osa-alueilla:

  • perusrakenteet
  • sanavarasto (aktivoiminen ja laajentaminen)
  • tekstin ymmärtäminen
  • puhutun arkikielen ymmärtäminen
  • uskallus ja halu käyttää kieltä

Sisältö

  • Perusrakenteiden kertaus
  • Kirjallisia rakenneharjoituksia
  • Helpon tekstin tuottaminen

Työelämäyhteydet

Harjoitusten sanasto työelämään pohjautuvaa.

Opetus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h
Itsenäinen työskentely 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähitunneilla kerrataan rakenteita, harjaannutetaan oikeakielisyyttä sekä harjoitellaan suullista kieltä pareittain ja pienryhmissä. Kirjalliset tehtävät suoritetaan mm. prosessikirjoituksena, jossa hiotaan oikeakielisyyttä.

Vastuuopettaja(t)

Ria Heiska
Leena Puotiniemi

Oppimateriaalit

Hanska-Aare S., Keränen M.,  Lehtoviita K., Pirttilä M.. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita. Helsinki
Tunnilla jaettavat harjoitukset

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää hyväksyttyjä etätehtäviä, hyväksyttyä arvosanaa kokeista sekä aktiivista osallistumista. Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown