Olet täällä

Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun

Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun

Tunnus: SEL8LZ001

Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 6. lukukausi (toteutus kerran vuodessa kevätlukukauden 1. periodilla)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on opintojakson SEL1LZ002 Henkilökohtainen myyntityö tai vastaavien opintojen suoritus.

Opintojaksolle otetaan enintään 20 osallistujaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelijoita voidaan opintojaksolle ottaa, opiskelijoiden valinta tapahtuu tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on valmentaa ja valita osallistujat vuorovuosin Helsingissä ja Turussa toteutettavaan myyntikilpailuun. Valmennus ja kilpailu antavat mahdollisuuden myyntitaitojen kehittämiseen työelämää varten sekä lisäävät valmiuksia vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten roolipelitilanteiden avulla asiakkaan kohtaamista. Opintojaksolla harjoituksissa käytettävä myytävä ratkaisu on sama kuin sen vuoden Best Seller Competition -myyntikilpailun pääponsorin määrittelemä ratkaisu. Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat:

  • Myytävään ratkaisuun perehtyminen
  • Valmistautuminen asiakastapaamiseen
  • Asiakaskohtaamisen aloitus ja luottamuksen rakentaminen
  • Tarvekartoitus
  • Ratkaisun esittäminen
  • Asiakkaan kysymysten ja huolien käsittely
  • Tapaamisen päättäminen ja jatkosta sopiminen

Opintojakson lopussa järjestetään Best Seller Competition -myyntikilpailun karsintakilpailu, jonka perusteella valitaan Haaga-Helian edustajat varsinaiseen myyntikilpailuun.

Työelämäyhteydet

Best Seller -kilpailun pääsponsori perehdyttää opiskelijat myytävään ratkaisuunsa. Yritysten edustajat osallistuvat opiskelijoiden suoritusten arviointiin toimimalla ostajina ja tuomareina karsintakilpailussa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähiopetuksessa käydään myyntikeskustelu läpi vaihe vaiheelta ja harjoitellaan suorituksia roolipelin avulla. Itsenäinen työskentely muodostuu myytävän ratkaisun ja sen kilpailijoiden ratkaisujen opiskelusta sekä määriteltyjen tehtävien suorituksesta ja karsintakilpailuun valmistautumisesta itsenäisesti harjoittelemalla.

Vastuuopettajat(t)

Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit

Rackham Neil. 2003. SPIN Selling. Gower
Rackham Neil. The SPIN Selling Fieldbook. Practical tools, methods, exercises and resources
McGraw-Hill
Muu opettajan jakama materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suoritus edellyttää opetukseen osallistumista ja annettujen tehtävien suorittamista sekä esikilpailuun osallistumista. Arviointi on hyväksytty/hylätty.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella..

 

 

Countdown