Olet täällä

Myyntityö ammattina

Myyntityö ammattina

Tunnus: SEL1LZ003

Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Ointojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin, ja kasvu myyjän ammatilliseen identiteettiin käynnistyy.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteet ja toimintatavat, ja hänellä on valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa.
  • osaa suunnitella opintojaan, laatia ja seurata henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (hops).
  • osaa arvioida osaamistaan suhteessa koulutusohjelman osaamistavoitteisiin.
  • sitoutuu opiskeluun ja opiskeluyhteisön toimintaan.
  • hahmottaa erilaisia uravaihtoehtoja.
  • tuntee opiskelija- ja työmarkkinatoimintaa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ammattikorkeakouluopiskelua, koulutusohjelman tutkintovaatimuksia ja opetussuunnitelmaa sekä opintojen suunnittelua. Jokainen laatii ohjatusti henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops). Myynnin ja liike-elämän eri asiantuntijoiden pitämät luennot kuuluvat olennaisesti opintojakson ohjelmaan. Opintojaksoon kuuluu opiskeluvalmiuksia parantavia oppimistehtäviä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja ohjaukseen osallistuminen 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h 
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Kirsi Lehtoviita, Pasila
Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana jaettava luentomateriaali..
Verkkoaineisto verkko-oppimisympäristössä

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty - hylätty
Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen ja ohjaukseen osallistumista ja määriteltyjen tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

 

Countdown