Olet täällä

Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet

Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet

Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet

Tunnus: MAR1LZ001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötasona Yritystoiminnan perusteet BUS1LZ002 -opintojakso.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa sekä osaa hahmottaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Hän oppii arvioimaan ja valitsemaan yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja ja tuntee asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet. Opintojaksoon kuuluvia asioita tarkastellaan sekä B2C- että B2B-yritysten näkökulmasta.

Tavoitteena on myös markkinoinnin keskeisen terminologian oppiminen sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

  • Markkinoinnin kehitys ja asiakkuusajattelu
  • Ostokäyttäytyminen ja asiakasryhmittely
  • Markkinoinnin suunnittelu
  • Markkinoinnin peruskilpailukeinot
  • Markkinointiviestinnän keinot
  • Digitaalinen markkinointi ja sen merkitys

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksolla käytetään luentoja, keskusteluja, etätehtäviä, ryhmätöitä ja niihin liittyviä esityksiä.  Opintojaksolla on myös markkinointiin liittyvä projektitehtävä.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa, jonka opiskelija voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti.  Näyttökokeeseen sisältyy näyttötehtävä ja e-tentti Tenttiksessä. Opiskelijan tulee ilmoittautua näyttökokeeseen Winhassa ja tehdä ennakkotehtävä ennen e-tenttiä. Tarkemmat ohjeet ja ennakkotehtävä löytyvät MyNetistä AHOT-kohdasta.

Työelämäyhteydet

Opintojakson ajan haetaan esimerkkejä ja sovelletaan opittua konkreettisiin yrityksiin. Opiskelijat valmistelevat ryhmätöinä esityksiä erilaisista ajankohtaisista markkinointiin liittyvistä aiheista.

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Purovesi

 

Oppimateriaalit

  • Amstrong G. & Kotler P. 2012 tai uudempi: Marketing: an introduction. Pearson Education International edition, Upper Saddler River, New Jersey.
  • Bergström, S & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi, 16.painos tai uudempi. Edita, Helsinki.
  • Muu kurssilla jaettava / ilmoitettava materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee joitain markkinoinnin
peruskäsitteitä ja hahmottaa
markkinoinnin kilpailukeinoja
sekä markkinoinnin suunnittelu-
prosessin sisältöä.

Opiskelija tuntee markkinoinnin
peruskäsitteet, kilpailukeinot
ja suunnitteluprosessin
Hän osaa yhdistää perus-
käsitteitä ja kilpailukeinoja
opintojaksolla suoritettaviin
tehtäviin.

Opiskelija tuntee ja
ymmärtää erittäin hyvin markkinoinnin
peruskäsitteet, kilpailukeinot
ja suunnitteluprosessin.
Hän osaa kiitettävästi yhdistää
peruskäsitteitä ja kilpailu-
keinoja opintojaksolla
suoritettaviin tehtäviin.

Taidot

Opiskelija pystyy ryhmässä hankkimaan
tietoa ja kuvaamaan
keskeistä sisältöä.
Hän suoriutuu rutiininomaisesti
opintojakson tehtävistä.

Opiskelija pystyy osin itsenäiseen tiedon-
hankintaan ja tiedon
arviointiin.
Hän suoriutuu hyvin opintojakson
tehtävistä.

Opiskelija pystyy itsenäisesti hankkimaan
tietoa sekä kuvaamaan
ja arvioimaan sitä.
Hän suoriutuu tehtävistä erittäin
hyvin.

Pätevyys

Opiskelija osallistuu vähäisesti ryhmä-
tehtäviin.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Opiskelija osallistuu hyvin ryhmätehtäviin.
Hän toimii melko itsenäisesti.
Hän noudattaa aikatauluja.

Erittäin aktiivinen
osallistuminen ryhmätehtäviin.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Opiskelija noudattaa aikatauluja ja
asennoituu positiivisesti.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson arviointi koostuu seuraavista osista:

Osallistuminen lähiopetukseen 10 %
Tentti 40 %
Projektityö ja sen esittäminen 30 %
Etätehtävät  20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Copyright 2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Sivukartta

 

Countdown