Olet täällä

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus

Tunnus: LOG2LZ001
Laajuus: 6 op (162 t)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammatilliset opinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti Ratkaisumyynti-opintojakson SEL2LZ004 kanssa. Lisäksi opiskelijalla on oltava opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna tai samanaikaisesti meneillään seuraavat opintojaksot: Yritystoiminnan ja myyntityön perusteet, Tietojenkäsittely, Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet, Laskentatoimi, Rahoitus sekä Logistiikka.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu myyjän työvälineisiin asiakkuuden hallinnassa
 • tutustuu toiminnanohjaukseen, sen käsitteisiin ja tietotekniikan mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa
 • osaa käyttää asiakkuuden hallinnan järjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja.
 • osaa mallintaa ja piirtää liiketoimintaprosesseja

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

 • Asiakkuuden hallinnan järjestelmän keskeinen toiminnallisuus (Microsoft Dynamics CRM)
  • Asiakkaat, aktiviteetit, liidit, mahdollisuudet
 • Toiminnanohjauksen, asiakkuuden hallinnan ja liiketoimintalähtöisen tietotekniikan yleiset käsitteet
 • Toiminnanohjausjärjestelmän keskeinen toiminnallisuus (Microsoft Dynamics NAV):
  • Asiakkaat, toimittajat, nimikkeet
  • Valittujen liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja läpivienti

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opiskelijaryhmät kartoittavat valitsemansa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä sekä prosessi- että toimintonäkökulmasta. Opiskelijat kartoittavat myös valitsemassaan yrityksessä myynnin käyttämiä tietoteknisiä työvälineitä.

Kansainvälisyys

Toiminnanohjaus- ja asiakkuuden hallinnan järjestelmiä käytetään globaalisti.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja laiteluokassa tehtävät harjoitukset 61 h
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ja kirjallinen koe 3 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmissä laadittavat etätehtävät 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Tommi Turunen

Oppimateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan oppitunneilla. Lisäksi oppimateriaalina toimivat Microsoft Dynamics NAV ja CRM -ohjelmistoissa hyödynnettävät malliyritykset.

Oheismateriaali:
Hoeven, Hans van deer. ERP and Business Processes. Coral Springs (FL). Llumina Press, cop. 2009

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä. Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.
Taidot Opiskelija osaa MS Dynamics NAV ja CRM -ohjelmien peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä. Opiskelija ymmärtää projektimaisen työskentelyn pääperiaatteet ja menetelmät, mutta osaa vain välttävästi soveltaa tietoaan projektin suunnittelussa. Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV ja CRM -ohjelmien perustoimintoja hyvin. Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV ja CRM -ohjelmia kiitettävästi.
Pätevyys Opiskelija osaa välttävästi jäsentää ja kuvata
a) yrityksen toimintaa sen käyttämän  toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla
b) yrityksen asiakkuuden hallintaa ja sen käyttämää CRM-järjestelmää
Opiskelija osaa hyvin jäsentää ja kuvata
a) yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla
b) yrityksen asiakkuuden hallintaa ja sen käyttämää CRM-järjestelmää.
Hän ymmärtää em. järjestelmien merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa erinomaisesti jäsentää ja kuvata
a) yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla
b) yrityksen asiakkuuden hallintaa ja sen käyttämää CRM-järjestelmää.
Hän ymmärtää em. järjestelmien mahdollisuudet ja merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tuntiosallistuminen ja -harjoitukset 20 %
Etätehtävät
- CRM-tehtävä 20 %
- Toiminnanohjaustehtävä 20 %
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen koe 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown