Olet täällä

Myynnin esimiestyö

Myynnin esimiestyö

Tunnus: LEA2LZ007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Myyntityön koulutusohjelman pakolliset 1. - 3. lukukauden tai vastaavat opinnot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella myynnin johtamista esimiestyön näkökulmasta. Opintojaksolla keskitytään myyjien- ja myyntitiimien johtamiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä esimiehen tehtävistä ja rooleista ja antaa valmiuksia tiiminvetäjän taitojen ja esimiesosaamisen kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää myynnin esimiestyöhön liittyvät odotukset, vaatimukset ja vastuut.
 • ymmärtää esimiestyön merkityksen huippusuoritusten mahdollistajana ja onnistumisen kulttuurin luojana.
 • tuntee esimiestyöhön liittyvät  henkilöstöjohtamisen työkalut ja menetelmät.
 • ymmärtää erilaisten johtamistyylien seurauksia ja vaikutuksia.
 • osaa tunnistaa ja ratkaista erilaisia johtamistilanteita.

 Sisältö

 • Esimiehen tehtävät ja roolit
 • Esimiesosaaminen
 • Suorituksen johtaminen
 • Kehityskeskustelut
 • Vuorovaikutus esimiestyössä
 • Vaikeat johtamistilanteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Videotehtävä 2 h
Kirjallinen oppimistehtävä 46 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppiminen tapahtuu lähiopetuksessa keskusteluluentojen, harjoitusten, videoiden ja yhteistoiminnallisen oppimisen avulla. Etätehtävän avulla tarkastellaan esimiestyötä omien kokemusten ja opintojaksolla käsiteltyjen teemojen valossa.

Vastuuopettaja(t)

Niina Jallinoja, Pasila

Oppimateriaalit

Hyppänen, R. 2007. Esimiesosaaminen - Liiketoiminnan menestystekijä. Edita.
Järvinen, P. 2012. Onnistu esimiehenä. SanomaPro. Helsinki
Kuusela, S. 2012. Esimiehen vuorovaikutustaidot. SanomaPro. Helsinki
Laine, N. & Surakka, T. 2011. Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön
Muu opettajan jakama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot

Opiskelija tuntee lähiesimiehen tehtävät ja vuorovaikutustilanteet pääpiirteissään.

Opiskelija tuntee lähiesimiehen tehtävät ja vuorovaikutustilanteet

Opiskelija tuntee erinomaisesti lähiesimiehen tehtävät ja vuorovaikutustilanteet.

Taidot

Opiskelija tunnistaa lähiesimiehen roolin, mutta asettuu yleensä alaisen rooliin työyhteisön eri tilanteissa.

Tunnistaa esimieheltä odotettavan kommunikaation, mutta käyttää pääosin alaisen rooliin liittyvää viestintää.

Opiskelija osaa asettua toisaalta lähiesimiehen ja toisaalta alaisen rooliin työyhteisön eri tilanteissa.

Osaa kommunikoida lähiesimieheltä odotetulla tavalla ja tunnistaa alaisen viestinnän.

Opiskelija osaa erinomaisesti asettua toisaalta lähiesimiehen ja toisaalta alaisen rooliin työyhteisön eri tilanteissa.

Osaa kommunikoida erinomaisesti lähiesimieheltä odotetulla tavalla ja pystyy tukemaan alaisen viestintää.

Pätevyys

Opiskelija osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus.

Opiskelija osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Osaa toimia melko itsenäisesti.

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja ryhmän toimintaan.

Osaa toimia itsenäisesti. On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.
 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit  tehtävänantojen yhteydessä.

Esimiestilanteen videointi 40 %
Oppimistehtävä 40 %
Osallistuminen lähiopetukseen 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown