Olet täällä

Itsensä johtaminen ja tiimityö

Itsensä johtaminen ja tiimityö

Tunnus: LEA2LZ002

Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: Suomi

Ops: Myyntityön koulutusohjelma
Taso: ammattiopinnot
Tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää Myyntityön koulutusohjelman Yritystoiminnan perusteet -opintojakson (BUS1LZ001) suoritusta.

Oppimistavoitteet

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1

Opiskelija osaa tunnistaa keskeiset itsensä johtamiseen ja työkykyyn vaikuttavat osa-alueet ja osaa tunnistaa ne osa-alueet, joissa hänellä on kehitettävää. Opiskelija osaa laatia joitakin tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Opiskelija osaa ajoittain seurata tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Arvosana 3

Opiskelija osaa laatia täsmällisiä itsensä johtamiseen liittyviä tavoitteita, suunnitella ja toteuttaa konkreettisia, aikatauluun sidottuja toimenpiteitä sekä seurata säännöllisesti tavoitteiden sekä toimenpiteiden toteuttamista. Opiskelija osaa reflektoida oppimistaan.
 

Arvosana 5
Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa työkykyään huolehtien itsensä johtamisen eri osa-alueiden tasapainosta. Opiskelijalla on hyvä itsetuntemus ja osaa syvällisesti reflektoida oppimistaan.

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
(Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. Opettajille tarkempia ohjeita intrassa: Työkalut -> AHOT, ja sitten AHOT-ohjeistus.)

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee yritysvieraita mahdollisuuksien mukaan.

 

Sisältö

 • Tavoitteellinen itsensä johtaminen hyvän työkyvyn mahdollistajana
 • Itsensä johtamisen eri osa-alueet ja teemat, jotka vaihtuvat jonkin verran ryhmäkohtaisesti mm: ajan- ja ajattelunhallinta, positiivinen psykologia, ihmissuhteet, stressi- ja palautuminen, unen merkitys, luovuus, terveys ja ravinto, fyysinen aktiivisuus
 • Itsensä johtamisen kehittämisen prosessi
  • Nykytilanteen arviointi (missä olen?)
  • Tavoitteiden laatiminen ja priorisointi (minne olen menossa?)
  • Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (miten?)
  • Tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden seuranta
 • Aktiivinen empaattinen kuuntelu

 

Oppimistavat

 1. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
 2. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)
 3. Verkkototeutus

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat

 • Toiminnalliset harjoitukset ja testit
 • Itsensä johtamisen reflektoiva portfolio ja itsearviointi

 

Vastuuopettaja(t)

Satu Harkki, Pasila

Oppimateriaalit

Aihealueisiin liittyvät artikkelit, kirjat ja muu opettajan toteutuksen aikana antama materiaali.

Sydänmaalakka P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen. Talentum. Helsinki.

 

Countdown