Olet täällä

Yritysoikeus

Yritysoikeus

Tunnus: LAW1LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan suomalaista oikeusjärjestelmää osana eurooppalaista oikeudellista yhteisöä ja kehittää valmiuksiaan vastuulliseen yhteiskunnan normit huomioon ottavaan liiketoimintaan. Ammatillisesti merkityksellisen juridisen tiedon hakemisen valmiudet ja soveltamisen edellytykset kehittyvät erityisesti markkinointiin ja kauppaan liittyen. Opiskelijan oma oikeudellinen ajattelukyky jäsentyy ja soveltamisvalmius kasvaa tukemaan muuta ammattikorkeakouluopiskelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen oikeusjärjestelmän pääpiirteet, aseman kansainvälisesti ja osana Euroopan unionia
 • tuntee yrityksen ja sen sidosryhmien toimintaan liittyvän keskeisen normiympäristön
 • pystyy itsenäisesti tekemään liiketoimintaan ja erityisesti myyntitoimintoihin liittyvät tavanomaiset oikeustoimet
 • osaa ennakoida ratkaisujensa oikeudellisia vaikutuksia
 • osaa hakea juridista tietoa luotettavista lähteistä.

Sisältö

 • Oikeusjärjestyksen yleiset perusteet ja peruskäsitteet
 • Yhtiöoikeuden perusteet ja yritysmuodot
 • Sopimuksen peruselementit ja edustus
 • Liikekaupan ja kuluttajasuojen pääpiirteet
 • Markkinoinnin ja liikekilpailun sääntely
 • Velat ja vakuudet, täytäntöönpano

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja tuomioistuimissa käsiteltyjä oikeustapauksia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan Suomen oikeusjärjestyksen suhdetta kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unionin oikeuteen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 28 h
Tentti 2 h
Itseohjautuvaa opiskelua 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Jenna Järnstedt

Oppimateriaalit

Kyläkallio, Kalle, Yritysjuridiikka, Porvoo 2013.

Opettajan ilmoittama muu materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelijalla on käsitys oikeusjärjestelmän keskeisistä osista ja hän tuntee varallisuusoikeudellisia käsitteitä ja hallitsee perustiedot irtaimen kaupan sääntelystä. Opiskelija tuntee yhtiöoikeuteen sekä velkasuhteisiin ja vakuuksiin liittyvät tavallisimmat peruskäsitteet. Opiskelijalla on käsitys suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Hän ymmärtää opintojakson aihepiiriin liittyvät keskeisimmät oikeussäännökset kuten varallisuusoikeudelliset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä niiden vaikutuksen liiketoimintaan. Opiskelija tuntee sopimuksen peruselementit ja kaupan osapuolten keskeiset oikeudet ja velvoitteet. Opiskelijalla on selkeä käsitys opintojakson aihepiiriin liittyvästä liiketoiminnan lainsäädännöstä. Hän osaa keskeiset varallisuusoikeudelliset käsitteet ja hallitsee sekä useita eri tilanteisiin soveltuvia toimintavaihtoehtoja ymmärtäen niiden vaikutukset liiketoimintaan että sopimuksen peruselementit ja irtaimen kaupan osapuolten oikeudet ja velvoitteet.
Taidot Opiskelija osaa hakea juridista tietoa ja tehdä liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia päätöksiä opintojakson aihealueiden puitteissa ja laatia tavallisimpia liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hakea tietoa opintojaksolla käsitellyistä aihealueista sekä myös käytännössä operoida saamansa tiedon avulla erilaisissa yksityisoikeudellisissa liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeista lähteistä ja itsenäisesti soveltaa rinnakkain useampaa tietolähdettä opintojakson aihealueiden puitteissa tradenomin erilaisissa käytännön työtehtävissä. Hän osaa laatia yksinkertaisen yksityisoikeudellisen asiakirjan.
Pätevyys Ei arvioida Ei arvioida Ei arvioida

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown