Olet täällä

English Brush-Up

English Brush-Up

Tunnus: ENG8LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: englanti, suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti peruskoulun englannin kielen oppimäärän tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen englannin kielen oppimäärän. Opintojaksoa suositellaan lukiossa lyhyen tai keskipitkän englannin kielen oppimäärän suorittaneille.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  •  hallitsee englannin kielen peruskieliopin ja rakenteet
  • ymmärtää taloudellista terminologiaa
  • osaa tuottaa kaupallista englannin kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

  • Kieliopin kertaus
  • Taloudellisen ja myyntityöhön liittyvän sanaston syventäminen
  • Työstään ja yrityksestä kertominen
  • Käännösharjoituksia
  • Tiivistelmän laatiminen
  • Kirjoitelmia
  • Suullinen esitys

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h (Lähiopetus 2 h joka viikko)
Itsenäinen työskentely 48 h (Itsenäinen työskentely keskimäärin 3 h/viikko)
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Leena Virtamo, Pasila

Oppimateriaalit

Lönnrot, I. 2008 (tai myöhempi painos). Practice First. Edita.
Monisteet

Myynnin ja palvelun kompetenssien rooli opintojaksolla

0 = opintojakso ei keskity kompetenssiin
1 = opintojakso kehittää kompetenssia epäsuorasti
2 = opintojakso kehittää kompetenssia, mutta kompetenssi ei kuulu opintojakson keskeisimpiin fokuksiin
3 = opintojakso kehittää kompetenssiä keskeisenä fokuksena

Kompetenssi 0 1 2 3
Markkinaennakointi x      
Myynnin tekeminen   x    
Palvelujen tuotteistaminen x      
Asiakaskumppanuus   x    
Yhteispelin rakentaminen   x    
Digiosaaminen   x    
Monikulttuurisuusosaaminen x      
Itsensä johtaminen   x    

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty/hylätty
Kaksi lyhyttä koetta
Kirjalliset tehtävät
Suullinen esitys
Läsnäolo ja osallistuminen lähiopetukseen
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown