Olet täällä

Vastuullinen liiketoiminta - Corporate Responsibility

Vastuullinen liiketoiminta - Corporate Responsibility

Tunnus: CSR2LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää, miten vastuullinen liiketoiminta näyttäytyy liiketoiminnan eri osa-alueissa
  • ymmärtää myös keskeiset motiivit vastuullisen liiketoiminnan kehitykselle yrityksissä
  • ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osana yrityksen kilpailukykyä
  • ymmärtää, mitä on operatiivinen ja strateginen yritysvastuu
  • osaa opintojakson jälkeen itsenäisesti arvioida yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen kehitysehdotuksia.

Sisältö

  • Vastuullisen liiketoiminnan eri elementit; mm. ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, vastuullisuus markkinoinnissa, yritysvastuun viestintä, toimittajaketjun hallinta, sosiaalinen vastuu, hallintajärjestelmät ja merkit vastuullisen liiketoiminnan työkaluina sekä vastuullisuuteen liittyvä laskenta ja raportointi eli operatiivinen yritysvastuu
  • Keskeiset toimintaympäristön elementit ja muutokset motiivina vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle
  • Strateginen yritysvastuu
  • Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä sidosryhmävuorovaikutus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia tai opintojaksolla suoritetaan työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähi- ja virtuaaliopetusta 32 h
Itsenäinen työskentely (ennakkotehtävät ja harjoitustyö) 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Minna-Maari Harmaala

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käsiteltävä aineisto sekä jaettavat ajankohtaiset artikkelit
Harmaala, M-M., & Jallinoja, N. 2012 Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta. SanomaPro

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoittesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden perusteet.
Hän tuntee vastuullisen liiketoiminnan jonkin osa-alueen tyydyttävästi.
Hän tuntee joiltakin osin vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yritykselle ja yhteiskunnalle.
Opiskelija tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit tyydyttävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotteisiin, tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.
Hän hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hyvin.
Hän tietää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen hyvin.
Hän tietää joitakin vastuullisen liiketoiminnan työkaluja
Opiskelija tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit kiitettävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.
Hän hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hyvin tai erinomaisesti.
Opiskelija tuntee ja ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen erittäin hyvin
Hän tietää vastuullisen liiketoiminnan työkalut hyvin.
Taidot Opiskelija osaa hankkia ajankohtaista tietoja vastuullisuuden eri aiheista.
Hän osaa tuottaa vastuullisuuden aiheesta perusmateriaalia pyydettäessä.
Opiskelija pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.
Hän osaa esittää vastuullisesta toiminnasta kehitysehdotuksia tyydyttävällä tavalla.
Opiskelija omaa valmiuden avustetusti ottaa työkaluja käyttöön.
Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden ajankohtaisia teemoja ja pystyy tuottamaan aloitteita.
Hän osaa analysoida itsenäisesti yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen keskeisiä kehitysehdotuksia
Hän omaa valmiuden käyttää vastuullisuuteen liittyviä työkaluja.
Pätevyys Opiskelija pystyy tiimissä analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta, mutta osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan; vähäinen itsenäinen panostus
Ei osoita aktiivisuutta rakentaa tai vahvistaa vastuullista liiketoimintaa.
Opiskelija pystyy tiimin jäsenenä analysoimaan vastuullisuutta ja osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Hän pystyy tuottamaan analyysia myös melko itsenäisesti.
Hän osoittaa aktiivisuutta toimia vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti ja vahvistaa vastuullista liiketoimintaa.
Opiskelija pystyy täysipainoisena tiimin jäsenenä ja tarvittaessa tiimin vetäjänä analysoimaan vastuullisuutta.
Hän pystyy toimimaan myös itsenäisesti ja toisia ohjaten.
Opiskelija osoittaa erinomaista aktiivisuutta rakentaakseen ja vahvistaakseen vastuullista liiketoimintaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävät 30 - 60 %
Aktiivisuus ja asenne 5 - 20 %
Tentti 20 - 45 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown