Olet täällä

Viestintä 2

Viestintä 2

Tunnus: COM2LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: ammattiopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Viestinnän opintojakso Viestintä 1 COM1LZ001 on suoritettuna.

Oppimistavoitteet

Viestinnän opinnoissa syvennetään henkilökohtaisen viestinnän ja yhteisöviestinnän kirjallisia ja suullisia taitoja, joita tarvitaan erityisesti myyjän työssä. Tavoitteena on, että opitut viestinnän tiedot ja taidot tukevat myyjän ammatti-identiteettiä sekä tarjoavat käytännön työkaluja erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin työelämän viestintätilanteisiin.

Sisältö

  • Liikeviestinnän periaatteet ja kaupankäynnin kirjeet
  • Reklamaatiotilanteiden viestintä
  • Digitaalinen viestintä
  • Vaikuttaminen kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä myynnin tehtävissä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöisiä yksilö- ja ryhmätöitä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 26 h
Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähitunneilla on luento-opetusta, keskusteluja ja ryhmätöitä. Opintojaksolla annetaan ja saadaan myös vertaispalautetta. Opiskelu keskittyy itsenäiseen tiedonhankintaan ja tekstien tuottamiseen sekä esitysten valmisteluun ja pitoon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Johanna Mäkeläinen

Oppimateriaalit

Aulanko, M. 2005. Rohkeasti puhumaan - luonteva esiintyminen. WSOY.

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. 5. uudistettu painos. Management  Institute of Finland MIF. Helsinki.

Karhu, M. & Salo-Lee, L. & Sipilä, J. & Selänne, M. & Söderlund, L. & Uimonen, T. & Yli-Kokko, P. 2005. Asiantuntija viestii - ajatuksesta vaikutukseen. Inforviestintä Oy.

Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Oy Finn Lectura Ab.

Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007. Tehoa työelämän viestintään. WSOYPro.

Miettinen, S. & Torkki, J. 2008. Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi? WSOY.

Torkki, J. 2006. Puhevalta - Kuinka kuulijat vakuutetaan. Otava.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointiriteerit on kuvattu asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joiltakin osin liikeviestinnän periaatteet ja ymmärtää välttävästi viestintätaitojen merkityksen myyntityössä. Opiskelija tuntee liikeviestinnän periaatteet ja ymmärtää viestintätaitojen merkityksen myyntityössä melko hyvin. Opiskelija hallitsee liikeviestinnän periaatteet erinomaisesti. Hän ymmärtää viestintätaitojen merkityksen myyntityössä.
Taidot Opiskelija hoitaa oman osuutensa tehtävistä, mutta täydennettävää ja muokattavaa on paljon Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ja asiakirjat sekä suulliset esitykset ovat kielellisesti viimeisteltyjä ja pienin muokkauksin lähetys- tai julkaisukelpoisia. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ja asiakirjat sekä suulliset esitykset ovat sisällöltään asiallisia ja erottuvia sekä kielellisesti viimeisteltyjä ja sellaisenaan lähetys- tai julkaisukelpoisia.
Pätevyys Opiskelija osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan, osoittaa vain vähäistä itsenäistä panostusta ja lipsuu sovitusta aikataulusta. Hän osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä ja positiivista asennetta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle, noudattaa aikatauluja ja osaa toimia melko itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen ja hänen asenteensa on positiivinen. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn, noudattaa aikatauluja ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.
   

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjalliset tuotokset 50 %
Suulliset tehtävät 30 %
Aktiivisuus, läsnäolo ja palautteenannot 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Tehdyt toimenpiteet

Countdown