Olet täällä

Viestintä 1

Viestintä 1

Tunnus: COM1LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Viestinnän opinnoissa kehitetään suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoja ja perehdytään yritys- ja yhteisöviestinnän periaatteisiin sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Tavoitteena on, että opitut viestinnän tiedot ja taidot tukevat opiskelua ammattikorkeakoulussa ja tarjoavat perustan liike-elämän työtehtävissä toimimiseen.

Sisältö

  • Viestinnän ja yhteisöviestinnän perusteet
  • Suullinen ja kirjallinen raportointi
  • Haaga-Helian raportointiohjeet ja lähdeviittaukset
  • Työnhaun asiakirjat
  • Liike-elämän tekstilajit ja asiakirjastandardi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritystoimintaan liittyvä projektityö (linkittyy Yritystoiminnan perusteet -opintojakson kanssa).

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 26 h
Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähitunneilla on luento-opetusta, opetuskeskusteluja, harjoituksia ja ryhmätöitä.  Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely koostuvat itsenäisestä tekstien tuottamisesta ja muiden tekstien kommentoinnista, opetusmateriaalin lukemisesta sekä suullisten ja kirjallisten esitysten valmistelusta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Johanna Mäkeläinen

Oppimateriaalit

Aulanko. 2005. Rohkeasti puhumaan – luonteva esiintyminen. WSOY.

Honkala, Kortetjärvi-Nurmi, Rosenström & Siira-Jokinen. 2009. LINKKI. Työyhteisön viestintä. Edita.

Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2006. Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy.

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. 5. uudistettu painos. Management Institute of Finland MIF. Helsinki

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2008. Toim. Kankaanpää S. & Heikkilä, E. & Korhonen, R. & Maamies, S. & Piehl, A. 3. painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2008. Yrityksen viestintä. Edita Prima Oy.

Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007. Tehoa työelämän viestintään. WSOYpro.

Luukkonen, M. 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joiltakin osin viestinnän ja yhteisöviestinnän perusteita ja ymmärtää välttävästi viestintätaitojen merkityksen työ- ja liike-elämässä Opiskelija tuntee viestinnän ja yhteisöviestinnän perusteet melko hyvin ja ymmärtää viestintätaitojen merkityksen työ- ja liike-elämässä Opiskelija hallitsee viestinnän ja yhteisöviestinnän perusteet ja peruskäsitteet erinomaisesti. Hän ymmärtää hyvin viestintätaitojen merkityksen työ- ja liike-elämässä
Taidot Opiskelija hoitaa oman osuutensa tehtävistä, mutta täydennettävää ja muokattavaa on runsaasti. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ja työnhaun asiakirjat ovat kielellisesti viimeisteltyjä ja pienin muokkauksin lähetyskelpoisia. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ja työnhaun asiakirjat ovat sisällöltään asiallisia ja erottuvia sekä kielellisesti viimeisteltyjä ja sellaisenaan lähetyskelpoisia.
Pätevyys Opiskelija osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan, osoittaa vähäistä itsenäistä panostusta ja lipsuu sovitusta aikataulusta. Hän osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä ja positiivista asennetta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle, noudattaa aikatauluja ja osaa toimia melko itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen ja hänen asenteensa on positiivinen. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn, noudattaa aikatauluja ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjalliset harjoitustyöt 20 %
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen 20 %
Projektityö 30 %
Ryhmätentti 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella..

Countdown