Olet täällä

Laskentatoimi

Laskentatoimi

Tunnus: ACC1LZ002
Laajuus: 6 op (156 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellista tietoa ja osaa hyödyntää sitä myynti- ja siihen liittyvässä työssä. Opiskelija ymmärtää laskennan roolin yrityksessä sekä virallisen että operatiivisen laskennan osalta ja osaa hyödyntää sitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida virallista tuloslaskelmaa ja tasetta sekä ymmärtää niiden rakenteen ja keskinäisen yhteyden sekä, miten tulos ja tase muodostuvat.
 • osaa soveltaa tavallisimpia taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden viitearvoja sekä vetää johtopäätöksiä niiden perusteella.
 • ymmärtää operatiivisen laskennan merkityksen liiketoiminnan ohjauksen ja seurannan kannalta.
 • osaa soveltaa erilaisia tuotekalkyylimenetelmiä sekä arvioida toimintaa niiden perusteella.
 • kykenee päättelemään myyntityöhön liittyvien päätösten ja toimenpiteiden vaikutuksen yrityksen tulokseen.

Sisältö

 • Tuloslaskelma ja tase yrityksen toiminnan kuvaajana
 • Keskeiset tunnusluvut tilinpäätösten perusteella
 • Kannattavuuden osatekijät
 • Katetuottolaskenta
 • Tuotekohtaisten kustannusten selvittäminen
 • Hinnoittelu
 • Budjetoinnin perusteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 91 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Oppiminen pohjautuu vuorovaikutteisiin lähitunteihin sekä itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Ulrika Lindblad

Oppimateriaalit

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen; Laskentatoimi, Edita 2012 tai uudempi.
Opettajan jakama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen peruskäsitteitä sekä laskentamenetelmiä. Opiskelija tietää pääosin ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet sekä laskentamenetelmien käyttötarkoitukset. Opiskelija tietää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet, käyttötarkoitukset sekä niiden erilaiset soveltamismahdollisuudet.
Taidot Opiskelija osaa hoitaa yksittäisiä ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen liittyviä tehtäviä hallitsematta kokonaisuutta. Opiskelija osaa laatia ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen laskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja. Opiskelija osaa itsenäisesti laatia ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen laskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja erilaisiin päätöksentekotilanteisiin.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.        Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön myynti- tai siihen liittyvässä työssä. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön myyntityön vaativissakin päätöksentekotilanteissa.

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kokeet 70 %
Harjoitustyöt 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown